Sveikiname apsilankius Čikagos lituanistinės mokyklos svetainėje!

Mokykla dirba šeštadieniais nuo 8:30 iki 13:00. Šiomis valandomis galite skambinti į mokyklą 1-773-778-7500. Kitomis valandomis galite skambinti mokyklos direktorei Laimai Apanavičienei (tel. 1-708-296-3192) arba mokyklos iždininkei Kristinai Petraitienei (tel. 1-630-290-4490). Mokyklos pašto adresas:

The Lithuanian Cultural School of Chicago
P.O. Box 4618
Naperville, IL 60567

Prašome siųsti visus mokėjimus ir kitą informaciją šiuo adresu.


 

Kviečiame pasižiūrėti keletą ištraukų iš Mamyčių dienos šventės: https://www.youtube.com/watch?v=rUM7jDDu1mI

Ištraukos iš mamyčių dienos šventės ČLM per YouTube


Gintarinis obuolys Mokytoja Giedrė

Mūsų mokyklos vaikų ratelio mokytoja Giedrė Starinskienė - JAV LB Švietimo tarybos ,,Gintarinio obuoliuko - 2014" laimėtoja!  Mecenatas - Lietuvių Fondas.  Sveikiname mokytoją Giedrę ir linkime jai kūrybinės sėkmės.

Mokyklos administracija ir tėvų komitetas


Lietuvių operos koncertas


Plakatas


Mieli tėveliai,

Šį šeštadienį, balandžio 12, mokykloje bus daromos nuotraukos tų vaikų kurie nebuvo mokykloje rugsėjo mėnesį. Prašome atvesti vaikus į mokyklą gražiai apsirengusius.

Tėvų komitetas


http://www.cikagoslituanistinemokykla.org/Images/OperationRiceBowl_1.png  http://www.cikagoslituanistinemokykla.org/Images/OperationRiceBowl_2.jpg

Bažnyčia nuo seno pabrėžia tris atgailos formas, ypač praktikuotinas per Gavėnią, tai maldą, pasninką ir šalpą, kurios išreiškia atsivertimą savęs, Dievo ir kitų žmonių atžvilgiu.

Nuoširdžiai DĖKOJAME visiems prisidėjusiems

prie šių metų Gavėnios akcijos.

Mokykloje, Gavėnios pradžioje kovo 5 d., buvo išdalintos dėžutės, į kurias vaikai (ir kiti šeimos nariai) taupė pinigėlius vargšams.

Prašome dėžutes su sutaupytais pinigėliais atnešti:

 į ČLM mokyklą balandžio 12 d.(šį šeštadienį).

Dievas Jums visiems teatlygina už dosnumą ir gerą širdį!

Ses. Laimutė


 

(spauskite nuotrauką padidinti)

Bilietus galite įsigyti tėvų komiteto kambaryje.

 


Kviečiame užsisakyti klasių ir portretines vaikų nuotraukas iš šių mokslų metų pradžioje vykusios fotografijų dienos. Nuotraukas galite apžiūrėti ir išsirinkti mažos rezoliucijos ir su "watermark" apsilankę nuotraukų tinklalapyje arba atėję į tėvų komitetą, kur rasite gražių ir spalvingų aukštos rezoliucijos nuotraukas be "watermark". Išsirinkę jums patikusią nuotrauką, prašome atsispausdinti užsakymo formą ir ją užpildę kartu su pinigais atnešti į tėvų komitetą. Nuotraukos yra įvairių dydžių.

Nuotraukų užsakymo forma

Nuotraukų užsakymo forma

Bendros klasių nuotraukos

Vaikų portretinės nuotraukos

 


Iš Lietuvos Respublikos Generalinio konsulato Čikagoje svetainės:

LR Generalinis konsulatas Čikagoje ir Gene Siskel kino centras pristato filmo „Ekskursantė“ peržiūras šių metų kovo 22 d., šeštadienį, 7:00 val. vakaro bei kovo 26 d., trečiadienį, 8:15 val. vakaro Gene Siskel kino centre (164 North State Street, Chicago, Illinois 60601).

Po Antrojo pasaulinio karo Europa buvo padalyta į dvi dalis ir Lietuvos valstybė atsidūrė rytinėje geležinės uždangos pusėje. Stalino režimas netruko sulaužyti tradicinį lietuvių gyvenimo būdą, žiauriai malšindamas priešinimąsi okupantams. Šimtai tūkstančių lietuvių buvo deportuoti į lagerius Rusijos šiaurėje ir Tolimuosiuose Rytuose...

Filmas sukurtas pagal tikrą 11-metės mergaitės iš Pabaltijo istoriją. Pabėgusi iš tremtiniais perpildyto krovininio traukinio, vežusio ją ir jos šeimą į Sibirą, ji įveikė 6000 km ilgą ir pilną pavojų bei nuotykių kelią namo – į Lietuvą.

Tai filmas apie viltį ir lemtį, draugystę ir pasiaukojimą bei neišmatuojamą meilę savo Tėvynei...

Režisierius Audrius Juzėnas, pagrindinį vaidmenį atlieka Anastasija Marčenkaitė, taip pat vaidina Nelė Savičenko, Margarita Žiemelytė, Darius Meškauskas, Igorj Savočkin, Raisa Riazanova, Aliona Ivčenko ir kiti.

Septynioliktasis kasmetinis Europos Sąjungos filmų festivalis Čikagoje, kurį rengia Gene Siskel kino centras kartu su ES šalių konsulatais ir kitomis institucijomis, vyks kovo 7 d. – balandžio 7 dienomis. Šių metų festivalio programoje net 64 filmai iš 26 ES valstybių. Daugiau informacijos – http://www.siskelfilmcenter.org/eufilmfest2014. Bilietus galima įsigyti internetuhttp://www.siskelfilmcenter.org/excursionist bei Gene Siskel kino centro bilietų kasoje.

Ekskursante


Sarpinos     Pizza

Mieli ČLM tėveliai,

Kovo 15d. mūsų mokykloje vyks Picos pietūs!  Picą sutiko teikti ,,Sarpino’s Pizza”.  Vaikai turės trijų picų – sūrio, daržovių arba ,,pepperoni” – pasirinkimą.  Kainos nepasikeitė:

$5.00 – 2 picos gabaliukai, gėrimas

$3.00 – 1 picos gabaliukas, gėrimas

$2.00 – 1 picos gabaliukas

$1.00 – gėrimas

Širdingai dėkojame už paramą mokyklai.

Tėvų komitetas


Registracija

Mieli tėveliai,

šį šeštadienį,  kovo 8 d. prasidės dabar mokyklą lankančių mokinių ir jų broliukų bei sesučių registracija 2014-2015 mokslo metams. Registracijos formos su paaiškinamuoju laišku yra išdalintos vaikams, taip pat ją galite rasti internetinėje svetainėje  http://www.clmokykla.org/Registracija.html . Skatiname formas pildyti elektroniškai.  Prašome šeimas, kurių ne vienas vaikas lankys mokyklą, užpildyti vieną registracijos formą. Užpildytą registracijos formą ir  30 dol. negrąžinamą registracijos mokestį (kiekvienam vaikui) prašome  grąžinti savo vaikų mokytojai/ui  arba atnešti į tėvų komiteto kambarį, arba siųsti adresu:

                The Lithuanian Cultural School of Chicago
                P.O. Box 4618
                Naperville, IL 60567


Turintiems klausimų skambinti Kristinai Petraitienei: 630-290-4490.

Tėvų komitetas


Mieli tėveliai,

šį šeštadienį, kovo 1 d., vyks ČLM pokylis ,,Šokame su ČLM žvaigždėmis". Tą vakarą savanorių poros pašoks trumpus, iš anksto išmoktus šokius, o vakaro svečiai išrinks geriausiai šokusią porą. Bet tai - dar ne viskas. Nedalyvaujantys pokylyje tėveliai galės balsuoti už ,,numylėtinę porą” - ši pora bus išrinkta pirktais balsais. Nusipirkti balsus (talonus) galėsite visą dieną šeštadienį mokykloje - 1 talonas kainuos $1.00, 6 talonai - $5.00, 13 talonų - $10.00, 30 talonų - $20.00. Nusipirkę talonus, galėsite balsuoti už savo numylėtinius! Galite visus savo talonėlius skirti tik vienai porai arba talonus padalinti tarp kelių porų. Šeštadienio vakare, pokylio metu, bus paskelbta numylėtinė pora – tai pora, surinkusi daugiausiai talonų! Pora bus apdovanota prizu, kurį parūpino Rumi Co., tai Vida ir Mindaugas Rupšai. Taigi Jūs galite paremti mokyklą ir nedalyvaudami pokylyje!

Dar yra likusios kelios vietos į pokylį – bilietus galite užsisakyti pas Antaną 708-369-8324 arba nusipirkti šeštadienio ryte mokykloje.

Tėvų komitetas


 

 


 

Šokame su ČLM žvaigždėmis šeštadienį, kovo 1d., 2014 m.

 

Dalyvaukite!    

         Kvieskite kitus į pokylį!

 

Balsuokite!

         Paremkite savo draugus!

 

Greta Ačas ir Jokūbas Pasakinskas
atstovauja mokiniams

Indrė ir Jesse Garcia
atstovauja pradžios mokyklai

 

Marytė Adamonis ir Rimas Rekašius
atstovauja pradžios mokyklai

 

Irena ir Remigijus Satkauskai
atsovauja aukštesniajai mokyklai

 

Rasa Marganavičius ir Aleksandras Vilkas
atstovauja mokytojams

 

Nora ir Octavio Alonso
atstovauja tėvų komitetui

 

Kuri pora pasirodys geriausiai?

Kas laimės spindintį apdovanojimą?

 

Bilietus galima užsisakyti/įsigyti skambinant Antanui 708-369-8324 arba šeštadienį mokykloje


Diktantas

Rašykime Nacionalinį diktantą ir laimėkime kelionę į Lietuvą!

Raštingiausiems lietuviškų mokyklų užsienyje mokiniams – kelionė į Lietuvą - http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-02-14-rastingiausiems-lietuvisku-mokyklu-uzsienyje-mokiniams-kelione-i-lietuva/114038

Mūsų mokyklos mokiniai diktantą galės rašyti Maironio ir Gedimino lituanistinėse mokyklose: 
http://chicago.mfa.lt/index.php?4272383370
 
Mokykloas administracija


Vaidinimas skirtas Kristijonui Donelaičiui

Kovo 9 d., sekmadienį, 2 val po pietų, Lemont High School (800 Porter St., Lemont, IL 60439) renginių saleje, vyks teatralizuotas vaidinimas “Sveiks, svieteli,margs”, skirtas Kristijonui Donelaičiui. Dalyvauja meno ansamblis ,,Dainava", teatro sambūris ,,Žaltvykslė", tautinių šokių šokėjai, instrumentalistai, dainininkai. Renginį ruošia Mažosios Lietuvos fondas ir draugija, JAV LB Kultūros taryba,Lietuvos Respublikos Generalinis konsulatas Čikagoje, Čiurlionio galerija.

Bilietai kovo 9 dienos koncertui bus pardavinėjami ir Čikagos lituanistinėje mokykloje. Bilieto kaina suaugusiam - $25, vaikui - $10.


Mieli tėveliai,
 
nuoširdžiai kviečiame Jus į nuostabų renginį – mokyklos metinį pokylį ,,Šokame su ČLM žvaigždėmis”. Pokylis prasidės 2014 m. kovo 1 d. 6 val. v. Jaunimo centro Didžiojoje salėje. Bilietus jau galite įsigyti mokykloje, tėvų komitete. Bilieto kaina - $55 asmeniui, $400 užsakant stalą 8 asmenims.  Renginio dalyviai, kurių vaikai lanko Čikagos lituanistinę mokyklą, už kiekvieną bilietą, nupirktą iki vasario 22 d., gaus po vieną loterijos bilietą ir galės laimėti $150.00 mokslapinigių kreditą (laimėjimo nebus galima atsiimti pinigais). Šios loterijos laimingo bilieto traukimas vyks kovo 1 d. 9 val. r. tėvų komiteto kambaryje.
 
,,Šokame su ČLM žvaigždėmis” vakaro metu savanorių poros pašoks trumpus, iš anksto išmoktus šokius, o vakaro svečiai išrinks geriausiai šokusią porą.  Svečiai bus vaišinami vakariene, bare – nemokami gerimai!  Visus linksmins ir šokti kvies DJ Savas.  Aukciono metu galėsite įsigyti įvairių prizų. Kaip ir kasmet, vyks loterija. $10 vertės loterijos bilietai (10 bilietų) jau buvo išdalinti moksleiviams praėjusį šeštadienį. Trys laimingieji laimės piniginius prizus:  pirma premija - $100, antra - $50, trečia - $25.
 
Jei planuojate atsivesti vaikučius, už $10 mokestį ($20, jei vesitės daugiau ne vieną vaiką) vaikai bus prižiūrėti auklės ir pavaišinti.
 
Dalyvaudami šiame renginyje, ne tik šauniai pasilinksminsite, bet ir paremsite Čikagos lituanistinę mokyklą.
 
Nekantriai lauksime Jūsų.
 
Tėvu komitetas


Šį šeštadienį, vasario 8 dieną, mokykloje vyks tėvų komiteto organizuojami ypatingi pietūs.  Mokiniai, mokytojai ir tėveliai galės pasigardžiuoti vištienos krūtinėlių su garnyru patiekalu.
 
$5.00 – vienas vištienos gabaliukas (4-5 uncijos), burokėlių ar daržovių salotos, ryžiai ar skrudintos bulvytės ir vandens

$7.00 – du 
vištienos gabaliukai, burokėlių ar daržovių salotos, ryžiai ar skrudintos bulvytės ir vandens

Širdingai dėkojame už paramą mokyklai.

Tėvų komitetas


Gerb. tėveliai,

norime Jums pranešti, kad rytoj, vasario 1 d., ryšium su artėjančia sniego audra, pamokų Čikagos lituanistinėje mokykloje nebus.

Mokyklos administracijaMieli tėveliai:

Dėkojame tiems kurie jau pasisiūlėte šokti per mokyklos pokilį – Šokame su ČLM žvaigždėmis. Mums dar trūksta vienos poros ir 3 vyrų – gal atsiras paskutinieji savanoriai.  Prašome pranešti ritantanas@comcast.net.

Dėkojame.

Tėvų komitetasLabas vakaras,

Šių metų kovo 1 dieną ČLM tėvų komitetas ruošia metinę puotą. Tema – “Šokam! su ČLM Žvaigždėmis”. Tai bus amerikietiško televizijos šou “Dancing with the Stars” lietuviška versija.  Savanorių poros pašoks trumpus, iš anksto išmoktus šokius, o vakaro svečiai išrinks geriausiai šokusią porą.

Kad šis vakaras pasisektų, reikalinga tėvelių pagalba.  Mums dar trūksta savanorių, kurie nebijo šokti ir norėtų su visais pasidalinti savo talentu.  Norime paraginti tėvelius pabūti vakaro žvaigždėmis. Būtina, kad savanoriai atsilieptų kuo greičiau – iki sausio 25 dienos, nes netrukus prasidės šokių pamokos. Šokių pamokos vyktų šeštadieniais, pamokų metu arba susitarus su choreografais.

Jeigu turite klausimų - šeštadienį užsukite į tėvų komiteto kambarį ir bendromis jėgomis bandysime į tuos klausimus rasti atsakymus.

Tėvų komitetasMieli tėveliai!

Mokykla - tai šeima! Mylime Jus visus ir visada stengiamės pabrėžti, kad Jūs visi esate Čikagos lituanistinės mokyklos šeimos dalis! Tad kreipiamės į Jus kaip į artimus žmones...

Mūsų mokinukai - antrokas Evanas, ketvirtokas Nedas, šeštokas Rėjus ir buvęs mokinys 20-metis Nerijus - bei jų mamytė, mūsų mokyklos mokytoja, prarado viską gaisro liepsnose... liko, kaip stovi... Jie dėkoja Dievui ir likimui, kad visi yra gyvi ir sveiki!

Mokyklos administracijos vardu kviečiame parodyti supratimą ir padėti šiai šeimai. Kitą šeštadienį prie mokytojų kambario stovės viena dėžė drabužiams, batams, daiktams ir kita dėžutė - finansinei paramai.

Iš anksto dėkojame visiems, kurie atsilieps į šį prašymą. Prašome taip pat pasikalbėti su vaikais, kurie mokosi kartu su šiais berniukais, kad jie būtų jautrūs savo draugams.

Padėkime šiai šeimai patikėti, kad pasaulis gražus ir pilnas gerų žmonių!

Mokyklos administracija 

 


Mokslas ir obuolys

Sveikiname visus su Naujaisiais metais, tikimės, kad visi smagiai praleidote šventes ir gerai nusiteikę ateinantį šeštadienį atvažiuosite į mokyklą. Primename, kad sausio 11 baigiasi pirmas mokslo metų pusmetis, mokytojai įvertins mokinių žinias, elgesį ir pastangas. Pasidomėkite, kaip sekasi mokytis Jūsų vaikams, gal jiems reikalinga pagalba. 7-10 klasių mokinių pažymius, praleistas pamokas tėveliai gali pamatyti elektroniniame dienyne: https://www.tamo.lt/.

Mokyklos administracija


Iš Čikagos lituanistinės mokyklos dienoraščio...

Kaip ir visas pasaulis mūsų mokykla jau gyvena Kalėdine dvasia. Praėjusį šeštadienį į mokyklą jau buvo užsukęs Kalėdų senelis, mažieji kiškučiai ir darželinukai, ketvirtokai ir šeštokai jau parodė kokias dainas ir šokius, kokias maldeles skyrė šiai šventei, o penktokai prisiminė, o kai kurie tik dabar sužinojo, seniausius Kūčių vakaro papročius.

Kaledų seneliui papasakojome apie pirmąjį mūsų pusmetį, pasidžiaugėme pasiekimais, pasidalijome planais - norime ir su jumis tuo pasidžiaugti.

Šiuo metu mokykloje virš 350 mokinukų ir virš 50 mokytojų. Tai gražus būrys įdomių, mažų ir didelių, linksmų ir kūrybingų asmenybių. O kur dar dvigubai tiek tėvelių! Džiaugiamės gražia Čikagos lituanistinės mokyklos šeima!

Toliau...


Primename visiems, kad dar turite galimybę pasinaudoti mokyklos Kalėdiniu paštu:
 
 
Pasidžiaukime gražiomis akimirkomis  ir nepamirškite atskubėti šį šeštadienį pažiūrėti kitų vaikučių:
 
 
Mokykloas administracija

Kalėdos, Kalėdos! – liūliuoja varpai,
Kalėdos, Kalėdos! – dainuoja vaikai,
Ir žalios eglutės prie apsnigto kelio
Viršūnes į dangų šlamėdamos kelia.

Kalėdos, Kalėdos jau eina pas mus,
Jau lanko giružę, laukus ir namus,
Jau supa mūs širdį, džiaugsmu ją papildo
Ir skambanti “Gloria” sielą mūs šildo.

 
 
Mieli tėveliai,
 
Kviečiame Jus švęsti Kalėdas kartu su mumis:
 
Gruodžio 14d.
9:30 val Mažojoje salėje "Kiškiai B" ir "Darželiai A ir B"
11 val Mažojoje salėje 4okai ir 6okai
11 val Galerijoje 5okai prisimins Kučių tradicijas
 
Gruodžio 21d.
10 val Mažojoje salėje Antrokai
11 val Mažojoje salėje Pirmokai
12 val Mažojoje salėje Trečiokai
10 val Galerijoje "Kiškiai A" ir vaikų ratelis
11 val Didžiojoje salėje 7 - 10 klasių mokinukai

Labai lauksime!


Biblinė slovykla

Jau 11 - oji BIBLINĖ STOVYKLA

1 – 6 sk. vaikams vyks:

2013 m. gruodžio 27 – 28 d.

(penktadienį ir šeštadienį)

nuo 9:00 val.r. iki 5:00 val.v. 
Ateitininkų namuose

1380 Castlewood Dr., Lemont, IL 60439 (įvažiavimas iš Archer Ave.)

Dėl informacijos ir registracijos anketų kreiptis:
 į seselę Laimutę seslaimute@gmail.com (630)243-1070

Mokestis: už abi dienas vienam vaikui - $60.00
(dviem vaikam - $100; trim - $125) 

Vaikų skaičius yra ribotas. Paskubėkite!

Registracija iki gruodžio 15d.


Mokykloje atidaromas

Kviečiame visus – mokinukus, tėvelius ir mokytojus rašyti šventinius sveikinimus vienas kitam ir naudotis mūsų pašto paslaugomis!

 

Mes pasirūpinsime, kad jūsų sveikinimą gautų ir draugas iš tavo klasės, ir iš kitos klasės, ir mokytojas.

 

 

Atnešk savo laišką ar sveikinimo atviruką voke su draugo ar mokytojo vardu, klase, įdėk į pašto dėžutę prie mokytojų kambario ir Kalėdų senelio padėjėjos išdalins sveikinimus Kalėdinės šventės dieną. Nudžiugink savo draugus, mokinukus ir mokytojus!

Nepamiršk pasirašyti savo vardo. Paštas veiks gruodžio 7, 14 ir 21  dienomis.

 

Kalėdinio pašto darbuotojos


Mieli ČLM mokiniai ir tėveliai!

Kviečiame visus norinčius vyresniųjų klasių mokinius (7-10 klasės) į Sutvirtinimo sakramento pasiruošimo pamokas, kurios planuojamos vesti Čikagos lituanistinėje mokykloje po pamokų, 1 valandą. Pamokas ves kunigas Gediminas Keršys. Pirmas susitikimas su gerb. kunigu vyks ši sekmadienį, lapkričio mėn. 24 dieną, po 11 val. šv. Mišių Marquette Parko bažnyčioje (6812 S. Washtenaw Ave. IL 60629). Norinčius dalyvauti prašome kreiptis į kunigą Gediminą šiuo elektroniniu adresu gedisram@gmail.com arba skambinti 1 773 663 3430.

ČLM mokyklos administracijaMieli mūsų ČLM mokinukai ir tėveliai!

Artėja mūsų visų laukiamos šventės ir tikrai norisi, kad jas pajustų ir tie, kurie nėra likimo taip apdovanoti kaip mes, ir tie, kurių gyvenimo sąlygos nėra tokios puikios kaip mūsų .
Kviečiame Jus susidraugauti su vaikais iš Ginkūnų vaikų dienos centro( Šiaulių rajonas).

Kaip tai padaryti? Siūlome įsįjungti į akciją

"Vaikai- vaikams!"

Kaip jūs tai galite padaryti? Parašykite laišką, nupieškite piešinį,nupirkite kalėdinę dovanėlę.

Kaip laiškai ir dovanos pasieks Ginkūnus? Galite asmeniškai nusiųsti adresu: Žeimių g 7 Ginkūnų kaimas, Šiaulių raj. Lithuania - 81494 arba atnešti viską į mokyklą spalio 26 arba lapkričio 2 ar 9. 

Prie mokytojų kambario bus dėžė, kurioje galima palikti dovanas, laiškus ar piešinius. Jei norite paaukoti pinigais -prašau perduoti direktorės pav. Audronei Sidaugienei. Siuntinius norime išsiųsti iki Padėkos dienos, kad stebuklingu metų laiku Juos aplankytų nuostabios Kalėdos!

Ačiū už Jūsų gerumą!
Mokyklos administracija


  

Mieli ČLM tėveliai,

Lapkričio 16 d. mūsų mokykloje vyks Picos pietūs!  Kaip ir praėjusiais metais, picą sutiko teikti “Sarpino’s Pizza”.  Vaikai turės trijų picų – sūrio, daržovių arba “pepperon” – pasirinkimą.  Kainos nuo praeitų metų nepasikeitė:

$5.00 – 2 picos gabaliukai, gėrimas ir guminukai

$3.00 – 1 picos gabaliukas, gėrimas ir guminukai

$2.00 – 1 picos gabaliukas

$1.00 – gėrimas

Šiemet, jei norėsite užsisakyti picą ičsinešti, turėsite ją užsisakyti iš anksto.  Picos kaina - $10.00! Užpildykite anketą lapkričio 9 d. ir ją atnešlite su pinigais į tėvų komiteto kambarį.  Lapkričio 16 d. po pamokų mokykloje jūsų lauks skani ir karšta pica!

Širdingai dėkojame už paramą mokyklai.

Tėvų komitetas

Picos išsinešimui užsakymo anketa: PicaIšsinesmiui.pdf


Kviečiame, palikus vaikučius mokykloje, lapkricio 9 dieną nuvažiuoti pas mūsų kaimynus - Balzeko lietuvių kultūros muziejų paklausyti buvusios Čikagos policijos darbuotojos Dainos Smith paskaitos "Mums rūpi mūsų vaikai". Toliau skytykite čia...


Fajitas

“Fajitas” Mexican Restaurant savininkai širdingai pasiūlė paremti mūsų mokyklą paaukodami mokyklai 10% nuo kiekvienos sąskaitos kai jų restorane apsilankys ir skaniai pavalgys jūsų šeima.  Valgydami restorane nemokamai gausite  daržovių sriubos, traškučių ir salsos!  Kad mokykla gautų šią dovanėlę, mokėdami savo sąskaitą, pateikite šį kuponą.  Kuponą galima naudoti bet kada nuo lapkričio 1, 2013 iki gegužės 1, 2014.  Pasidalinkite jį ir su draugais.  O jei pritrūksite, tėvų komiteto kambaryje visada turėsime daugiau.

“Fajitas” restoranas yra Burbank miestelyje, Cicero ir 85 gatvė - 8550 S Cicero Ave, Burbank, IL.

Menių pažiūrėti galite tinklapyje - www.fajitasburbank.com

Dėkojame už Jūsų paramą!

Kuponas randasi čia - CLM_Fajitas_coupon.pdf


Dainavimo mokytoja Dalia Gedvilienė kviečia vaikučius nuo 1 iki 6 klasės, kurie nori dainuoti, ateiti į dainavimo klasę šį šeštadienį po pamokų 1 valandą. Mokytoja norėtų suburti vaikų ansambliuką, pamokinti dainų, surengti pasirodymą. Jeigu turite klausimų mokytoja Dalia mielai Jums atsakytų.

​Mokyklos administracija


Kviečiame visus į 'Liūdnų Slibinų' koncertą! Bilietus galite įsigyti Tėvų komitete.

Liūdni Slibinai


LTSC Knygų Mugė
gaidos

Kviečiami jauni dainininkai

Dainavimo mokytoja Dalia Gedvilienė kviečia vaikučius nuo 1 iki 6 klasės, kurie nori dainuoti, ateiti į dainavimo klasę šį šeštadienį po pamokų 1 valandą. Mokytoja norėtų suburti vaikų ansambliuką, pamokinti dainų, surengti pasirodymą. Jeigu turite klausimų mokytoja Dalia mielai Jums atsakytų.


Kviečiame visus pažiūrėti filmuką apie mūsų mokyklą, kurį sukūrė 8 klasės mokinė Vėjūnė Sidaugaitė.


Ruduo

Rudeninių grožybių parodėlė spalio 19 d.

Rudeninės rasos Saulė klevo lapui
Ašarom sustingo, Šypsnio pagailėjo,
Vasarėlės juokas Gelsta, gelsta lapas,
Su plaštakėm dingo. Išbučiuotas vėjo..

Ar jau užuodžiate obuolių kvapą, ar jau matėte spalvų miražus miške, ar jau praėjote čežančiu lapų kilimu? Jei ne, tai paskubėkite, nes dailininkas ruduo ilgai neužsibus.

Jei taip, tai rinkite jo kūrinius, pridėkite gramą fantazijos, išmonės, du gramus meilės, porą akimirkų bendro darbo ir sukurkite meno kūrinį.

Kviečiame visus dalyvauti rudeninių grožybių parodėlėje spalio 19 dieną.

Darbus atnešti į mokytojų kambarį prieš 9 val. Prie darbelio, nepamirškite užrašyti vardą, pavardę, klasę ir darbelio pavadinimą. Paroda vyks tik tą vieną šeštadienį, galima jį pasiimti po pamokų.

Smagios kūrybos!!!


Renkame negendantį maistą Maisto bankui rytoj

”Dance Duo studija”, padedama Matulaičio misijai Lemonte rinkti negendantį maistą Maisto bankui, organizuoja maisto rinkimo akciją Lemonte. Jeigu jūs norėtumėte prisidėti prie akcijos, atneškite supakuoto maisto (makaronai, ryžiai, pusryčių dribsniai, konservuotos daržovės, vaisiai, žuvis, mėsa) į mokyklą, rytoj spalio 12d prie mokytojų kambario bus dėžė, o mokytoja Sandra Krumhorn jį perduos.


Mokytoja su vaikais

Su Mokytojo diena!

Lietuvoje spalio pirmąjį savaitgal švenčiama Mokytojo diena. Mokyklose vyksta įvairios šventės, mylimiausių mokytojų rinkimai, mokiniai apsikeičia su mokytojais vaidmenimis- tampa vienai dienai mokytojais, kad suteiktų mokytojams progą į save pažvelgti kritiškai ir iš kitos suolo pusės. Šventė būna linksma ir išradinga, nes visi supranta , kad mokytojo profesija nėra lengva, bet labai įdomi. Mokytojas, besisukiodamas tarp jaunų visada jaučia jaunystės alsavimą, neleidžianti jam pačiam senti, suteikiantį jėgų, energijos ir norą vis tobuleti. Tą dieną žmonės prisimena savo pirmąją, savo mieliausiausią mokytoją ir tą, kuri buvo labai griežta, ir tą, kuris buvo labai draugiškas.

Šiuo metu JAV visose lituanistinėse mokyklose dirba virš 2000 mokytojų. JAV Švietimo taryba nuolat rūpinasi savo mokytojų tobulejimu, švietimu. Apie tai ne kartą pasakojo Švietimo tarybos nariai, įvairių kursų ir stovyklų dalyviai. Lietuvių Fondo, Švietimo Tarybos ir visos lietuviškos visuomenės dėka kiekvienias metais vasarį renkami geriausi metų...   Toliau...


Laukiame rytoj visuotiniame tėvų susirinkime

Rytoj, spalio mėn. 5 dieną bus visuotinis tėvų susirinkimas. Renkamės 8:45vr kavinėje. Kviečiame visus dalyvauti. Per susirinkimą pereisime visų metų veiklą ir bus kviečiamas naujas tėvų komitetas, kuris vėliau savo susirinkime išrinks naują tėvų komiteto pirmininką. Pagalvokite, kas iš jūsų, gal su draugais, norėtumėte prisidėti prie mokyklos veiklos. Laukiame Jūsų!


Fotodiena šį šeštadienį (ir kiti pranešimai)

Mokinius fotografuosime šį šeštadienį, rugsėjo 28 dieną. Prašome, kad visi mokiniai dėvėtų tautinius drabužius. Jeigu neturite, prašome, kad mergaitės dėvėtų baltas palaidinukes ir languotus sijonus, o berniukai dėvėtų baltus marškinius ir smėlio spalvos kelnes. Labai prašome, neišleiskite vaikų su sportiniais bateliais! Toliau...


Spauskite čia matyti daugiau nuotraukų

2013-2014 mokslo metai prasidėjo šeštadienį rugsėjo 14d.

Mokslo metų pradžios šventę įvyko rugsėjo 14d. Buvome labai laimingi, nes, pasinaudojus puikiu oru, šventė vyko kieme. Jau nuo pat ryto kieme grojo muzika, o į mokyklos kiemą, pražydusį trisplavėmis gėlėmis, rinkosi mokyklos auklėtiniai pasipuošę trisplaviais balionais. Toliau...

This is the "main" section...

Blah... blah... blah...