Sveikiname apsilankius Čikagos lituanistinės mokyklos svetainėje! Mokykloje pamokos vyksta šeštadieniais nuo 9:00 iki 13:30 val., Jaunimo centro patalpose, adresu 5620 S. Claremont Ave, Chicago, IL 60636.

Mokyklos korespondencijos adresas (šiuo adresu galite siųsti mokestį už mokslą,kitus mokėjimus, auką ir mokyklai skirtą korespondenciją):

Lithuanian Cultural School of Chicago
c/o Irma Bliukienė
6041 W 103rd Street
Chicago Ridge, IL 60415

Čikagos lituanistinė mokykla yra ne pelno siekianti organizacija. Mokyklą remia Lietuvių fondas, Kazickų šeimos fondas, Švietimo ir mokslo ministerija, visi kiti dosnūs mūsų aukotojai! Aukas ir paramą panaudojame tikslingai- vadovėlių ir pratybų leidybai, mokomųjų priemonių pirkimui,taip pat mokinių mokymo kokybei gerinti. Norint paremti mokyklą, galite siųsti čekį rašydami „ČLM” vardu ir siųsti aukščiau nurodytu adresu arba paaukoti elektroniniu būdu paspaudus „Donate”.

Galite paremti mokyklą perkant prekęs iš AmazonSmile spausdami šią nuorodą. AmazonSmile yra dalis Amazon.com, kurių tikslas remti pelno nesiekiančias organizacijas. Tai jums nieko nekainuos, o mokykla gaus 0.5% nuo jūsų perkamos sumos.

Telefonai:

Tėvų komiteto pirmininkasRimas Rekašius1-847-657-0416
Mokyklos direktorėVida Rupšienė1-630-613-0343
Mokyklos iždininkėIrma Bliukienė1-630-248-8538

Welcome to the home page of The Lithuanian Cultural School of Chicago!

Our school is open Saturdays from 8:30 to 1:00. During these hours you may call us at 1-773-778-7500. Outside of school hours, you may call the school principal Laima Apanaviciene (1-708-296-3192) or the school treasurer Kristina Petraitiene (1-630-290-4490). The school's mailing address is:

The Lithuanian Cultural School of Chicago
P.O. Box 4618
Naperville, IL 60567

Please send all payments and other correspondence to the above mailing address.


Jei norėtumėte gauti ČLM pranešimus elektroniniu paštu, prašome užsiregistruoti...
 
 

Pirmas susitikimas
spalio 20d. 13:35 val. (4 klasėje - vienuolynas)

ETNOKULTŪRO BŪRELIS

Savo veiklą pradeda Etnokultūros būrelis. Būrelis vyks kelis kartus per mėnesį valandą po pamokų. Būreliui vadovaus mokytojos Danutė Petraitienė ir Genė Razumienė. Registracijos mokestis - $20 ( vienkartinis negrąžinamas mokestis).

Būrelis skirtas vaikams, kurie nori ne tik susipažinti su etnine kultūra, bet ir linksmai praleisti valandą su bendraminčiais. Šio būrelio metu vaikai turės galimybę susipažinti su liaudies instrumentais, išmokti tradicinių lietuvių liaudies dainų, ratelių, žaidimų. Iš arčiau susipažinti su smulkiąją tautosaka, analizuoti senovinius lietuviškus simbolius, ornamentus. Bus aptariamos  kalendorinės šventės ir daug kitų smagių dalykų. 

 


 

Spalio 20d. Rudenėlio šventė kviečia!
Spalvingai, kūrybingai, originaliai – laukiam jūsų darbelių labai!

Bendram projektui prašome atsinešti šių gėrybių:

ČLM


 

 

 

 

Spalio 20 d. darysime gaisro pratybas.

 

 

 

 

 

 Šiandien buvo išdalintos nuotraukų formos su portretinių nuotraukų pavyzdžiais. Bendrų klasės nuotraukų pavyzdžių neturime.  Norintiems užsisakyti bendrą klasės nuotrauką tiesiog pažymėkite formoje.  Prašome grąžinti Išpildytą formą su portretinės nuotraukos pavyzdžiu.

Tėvų komitetasRugsėjo 29d. 
mokykloje foto diena
visi mokiniai vilki tautinius drabužiusIeškome galinčių atvežti į mokyklą du vaikus iš Orland Park. Visus norinčius ir galinčius padėti prašome susisiekti su iždininke Irma 630-248-8538

 


Jaunimo Centras yra…

J udrus, veiklus, lietuviškas jaunimas, noriai susiburiąs Jaunimo centre.
A rchyvai, reti rinkiniai, knygos, filmai, skaidrės.
U žsimojimas suburti lietuvių visuomenę, ugdyti lietuvišką jaunimą.
N aujos patalpos, erdvūs kambariai, jauki kavinė.
I nstitutas, šeštadieninė mokykla, lektoriai, lituanistika.
M ūsų leidiniai ir kitos knygos.
O rganizacijų posėdžiai, susirinkimai, parengimai, šventės.

C horas, dainos ir taip toliau…
E sminės diskusijos vakaronėse, įdomios, aktualios paskaitos.
N enuilstanti, nagailinti laiko, nuoširdi vadovybė.
T autiniai šokiai, laiudies dainos, nesibaigaiančios repeticijos.
R uošiamos parodos jaukioje Čiurlionio galerijoje.
A udimo, tabybos kursai, liaudies menas.
S eptynios dienos savaitėje, dvidešimt keturios ar net daugiau valandų paroje.

                Iš ,,Jaunimo centrui 40”, Čikaga, 1997m.

 

Aš ir tu – abu kartu!!!

Kviečiame paremti Jaunimo centro veiklą ir tapti Jaunimo centro nariu! Nario mokestis $20. metams. Savo naryste paremsite vieną seniausių Čikagos lietuvų susibūrimo vietų.

Tapti Jaunimo centro nariu galite šeštadieniais Jaunimo centro raštinėje, prie Tėvų komiteto kambario.


Kviečiame visus tėvus į visuotinį tėvų susirinkimą šį šeštadienį, rugsėjo 15 d., 9:30 val. r.  Atvežę vaikus į mokyklą pasilikite!  Diskutuosime naujų mokslo metų planus, pasikeitimus ir finansus.  Ateikite pasidalinti savo mintimis bei pasiūlymais.  Prisirašykite prie Tėvų komiteto ir prisidėkite prie mūsų darbo.  Įsijunkite į mokyklos veiklą - čia mūsų visų mokykla!

Tėvų komitetas


Sąrašas mokyklos tėvelių norinčių ir galinčių - dalintis/vežti/nuvežti/parvežti
vaikus į/iš Čikagos lituanistinę mokyklą.

Jei tinka nors viena vietovė, parašykite kontaktus ir mes padėsime kooperuotis su kitais mokyklos tėveliais. Jei nėra jums tinkamos vietos parašykite savo. AČIŪ


Mokslo metų pradžios šventė
Rugsėjo 8 d.  9:00 val. mokiniai renkasi į klases.
9:30 val. susikaupimo valandėlė.
11 val. mokslo metų atidarymo šventė.

12:30 val. – mokiniai vyksta su tėveliais namo.
Iki pasimatymo kitą savaitgalį!

 


Vasaros atostogos!


 

ČIKAGOS  LITUANISTINĖS  MOKYKLOS
    
2017-2018 MOKSLO METŲ UŽBAIGIMAS

 2018m. gegužės mėn. 19 dieną 

 

9.00 val. – mokiniai renkasi klasėse, jie drauge su auklėtoja aptars mokslo metų pasiekimus, pasidalins vasaros palanais.
10.00 val. – šv. Mišios koplyčioje- kun. G. Keršys
11.00 val. – 2017-2018 m.m. baigimo šventė, 6 klasių perkėlimas į aukštesniąją  ir 10 klasės  „Paskutinio skambučio“ šventės, mokytojų ir mokinių apdovanojimai.

 

Geros visiems vasaros ir ačiū už nuostabius metus.