Sveikiname apsilankius Čikagos lituanistinės mokyklos svetainėje! Mokykloje pamokos vyksta šeštadieniais nuo 9:00 iki 13:30 val., Jaunimo centro patalpose, adresu 5620 S. Claremont Ave, Chicago, IL 60636.

Mokyklos korespondencijos adresas (šiuo adresu galite siųsti mokestį už mokslą,kitus mokėjimus, auką ir mokyklai skirtą korespondenciją):

Lithuanian Cultural School of Chicago
c/o Irma Bliukienė
6041 W 103rd Street
Chicago Ridge, IL 60415

Čikagos lituanistinė mokykla yra ne pelno siekianti organizacija. Mokyklą remia Lietuvių fondas, Kazickų šeimos fondas, Švietimo ir mokslo ministerija, visi kiti dosnūs mūsų aukotojai! Aukas ir paramą panaudojame tikslingai- vadovėlių ir pratybų leidybai, mokomųjų priemonių pirkimui,taip pat mokinių mokymo kokybei gerinti. Norint paremti mokyklą, galite siųsti čekį rašydami „ČLM” vardu ir siųsti aukščiau nurodytu adresu arba paaukoti elektroniniu būdu paspaudus „Donate”.

Galite paremti mokyklą perkant prekęs iš AmazonSmile spausdami šią nuorodą. AmazonSmile yra dalis Amazon.com, kurių tikslas remti pelno nesiekiančias organizacijas. Tai jums nieko nekainuos, o mokykla gaus 0.5% nuo jūsų perkamos sumos.

Telefonai:

Tėvų komiteto pirmininkasRimas Rekašius1-847-657-0416
Mokyklos direktorėVida Rupšienė1-630-613-0343
Mokyklos iždininkėIrma Bliukienė1-630-248-8538

Welcome to the home page of The Lithuanian Cultural School of Chicago!

Our school is open Saturdays from 8:30 to 1:00. During these hours you may call us at 1-773-778-7500. Outside of school hours, you may call the school principal Laima Apanaviciene (1-708-296-3192) or the school treasurer Kristina Petraitiene (1-630-290-4490). The school's mailing address is:

The Lithuanian Cultural School of Chicago
P.O. Box 4618
Naperville, IL 60567

Please send all payments and other correspondence to the above mailing address.


Jei norėtumėte gauti ČLM pranešimus elektroniniu paštu, prašome užsiregistruoti...
 
 

Gerbiami ČLM mokiniai ir jų tėveliai!

Vasaros atostogos eina į pabaigą. Netrukus Čikagos lituanistinėje mokykloje prasidės nauji mokslo metai. Mokytojos su nekantrumu laukia pailsėjusių, gerai praleidusių vasarą mokinukų.

Finansiniai klausimai:

Čekius prašome rašyti ČLM vardu ir siųsti šiuo adresu:

The Lithuanian Cultural School of Chicago
6041 W 103rd St.
Chicago Ridge, IL 60415

Jeigu turite klausimų, prašome skambinti mokyklos direktorei Vidai Rupšienė tel. 630 613-0343 arba iždininkei Irma Bliukienei tel. 630 248-8538 po 5 val. v., dėl finansinių klausimų galite rašyti el. paštu: izdininke@cikagoslituanistinemokykla.org

Mokslo metų kalendorius: 


Mokyklos administracija ir tėvų komitetasVasaros atostogos!ČIKAGOS  LITUANISTINĖS  MOKYKLOS

2018-2019 MOKSLO METŲ UŽBAIGIMAS

2019m. gegužės mėn. 18 dieną

 

9.00 val. – mokiniai renkasi klasėse, jie drauge su auklėtoju aptars mokslo metų pasiekimus, pasidalins vasaros planais.
10.00 val. – šv. Mišios koplyčioje - kun. J.Kelpša
11.00 val. – 2018-2019 m.m. baigimo šventė, 6 klasių perkėlimas į aukštesniąją  ir 10 klasės  „Paskutinio skambučio“ šventės, mokytojų ir mokinių apdovanojimai.

 

Geros visiems vasaros ir ačiū už nuostabius metus.